Ekologisk elförsörjning med vindkraft

Vindkraft är spännande ur flera perspektiv. Inte minst ur ett miljöperspektiv, men även sett till den tekniska utvecklingen och rent ekonomiskt. Vindkraften i Sverige har en jättemöjlighet att reducera utsläppen av koldioxid, och bidra till en mer ekologiskt hållbar energiförsörjning i Sverige.

Vindkraften i Sverige har dock inte riktigt tagit fart så mycket som vissa skulle önska, särskilt inte om man jämför med våra europeiska grannar. Det råder inget tvivel om att det rör på sig, men många är nog de vindkraftsförespråkare som tycker att det går för långsamt. Detta beror givetvis på ett stort antal orsaker men stor tröghet i tillståndsprocessen, lokalt motstånd och en missuppfattning kring vindkraftens ekonomiska och produktiva effektivitet kan nog anses vara några av de större.

Sett utifrån ett europeiskt perspektiv så finns det ett gemensamt mål i Europa att 20 % av EU:s konsumerade energi skall komma från förnyelsebara energikällor år 2020. Många av våra europeiska grannar har kommit avsevärt mycket längre i denna process än vad vi har.

Rent tekniskt så har utvecklingen av vindkraften gått fort. På 10-15 år så har effekten, verkningsgraden och storleken på vindkraftverken ökat dramatiskt. Och man förutspår att denna utveckling kommer fortsätta. Detta bidrar också till vindkraftens möjlighet att påverka framtidens energiproduktion.

Framgångsfaktorer för vindkraft

Ekonomiskt så är vindkraft oerhört kapitalintensivt, det krävs stora investeringar för att etablera enskilda verk av större modell. Detta påverkar givetvis hastigheten på utbyggnaden, men stoppar den inte på något vis. En av vindkraftens stora fördelar ligger i enkelheten, det är lätt att förstå hur det fungerar, och kanske viktigare, det är förhållandevis enkelt att förutspå kassaflöden, omsättning och avkastning genererat av ett vindkraftverk. Det finns främst två orsaker som avgör hur framgångsrikt ett vindkraftverk blir:

• Vind

Givetvis är ett vindkraftverks produktion direkt kopplat till hur mycket det blåser. Man söker så höga och stadiga medelvindar som möjligt. Sverige anses ur detta perspektiv vara ett bra land att etablera vindkraft i. Vidare så eftersträvar man högre torn och mer effekt på vindkraftverken, för att kunna tillgodogöra sig de stabilare och högre medelvindarna som finns på högre höjder, samt att man med mer effekt får en större produktion relativt vindhastigheten.

Det är inte så svårt att få en uppfattning om hur mycket det blåser på ett visst geografiskt område. Det finns vindkarteringar, vindmätare och teoretiska modeller för att skapa sig en bild av den förväntade vinden. Detta ger ett tryggt ingångsvärde, som med stor sannolikhet stämmer, men som också har stor påverkan på hur kalkylen utvecklar sig.

• Elpris och elcertifikat

Avgörande faktor nummer två är givetvis att man som kraftproducent får sålt och betalt för den av vindkraftverket genererade elen. Elprisets framtida utveckling är svår att sia om, och det bästa är förmodligen att se tillbaka och utefter det skapa sig en uppfattning om hur priset på energi utvecklar sig framöver.
För att stimulera utbyggnaden av förnyelsebara energikällor så har man infört elcertifikat i Sverige. Det är ett marknadsbaserat stödsystem som ger en extra intäkt till producenter av förnyelsebar energi. Vidare så har Sveriges elbolag en skyldighet att ta emot all den produktion som en producent tillhandahåller, detta kallas balansansvar. Vilket i praktiken innebär att man får hela sin producerade produkt avyttrad, ingenting förblir osålt, därmed är det intressant att hålla uppe priset och volymen på produkten. Du kan läsa mer om elpriset och elcertifikat på vår sida om elmarknaden.

Givet ovan parametrar så finner många att det är enkelt att förutspå och kalkylera hur kassaflöden och avkastning kan se ut.

Kontakta oss

Namn

E-postadress

Meddelande

Fyll i säkerhetskod från nedan

För att använda CAPTCHA behöver du ha tilläggetReally Simple CAPTCHA installerat.