Vanliga frågor

Vi får dagligen frågor angående vindkraft och vår verksamhet. Vi har valt ut de vanligaste frågorna och sammanfattat på denna sida. För mer information är du välkommen att kontakta oss.

Företaget

 1. Hur länge har Greenextreme funnits och hur startade företaget?
  Svar: Greenextreme har funnits sedan 2007 och startade sin verksamhet i Vara.
 2. Hur många driftsatta vindkraftverk har ni?
  Svar: 19 stycken (januari 2015)
 3. Hur många projekt är under byggnation?
  Svar: 7 st (januari 2015)
 4. Vad händer om Greenextreme går i konkurs någon gång under verkets livstid?
  Svar: Då GreenExtreme AB inte äger vindkraftverken så utgör detta ingen risk för fortsatt drift.
 5. Hur finansieras vindkraftverken?
  Svar: De säljs till olika instanser; Företag, kommuner, landsting osv.
 6. Vad händer efter verken är klara, vem sköter driften av vindkraften?
  Svar: Det gör ett driftbolaget, ofta ihop med ett förvaltningsföretag.

Etableringsplatsen

 1. Vilka markförhållanden anses bäst för vindkraftsetablering?
  Svar: Bäst markförhållanden brukar vara en fast stabil mark. Dvs. där det finns berg eller morän som kan ta emot lasterna från vindkraftverket. Sedan så är höjder och öppna ytor oftas bäst ur vindsynpunkt, dvs. öppna fält och hav samt berg. Dock utgör båda dessa områden svårigheter i form av tillgänglighet.
 2. Hur nära fastighetsgränsen får jag placera vindkraftverket?
  Svar: Det finns inga regler för detta men vi försöker, i samarbete med markägare, alltid ge intrångsersättning beroende på hur nära man står någon annans fastighet.
 3. Hur nära enskilda bostadshus/allmänna vägar/järnvägar/elledningar/sjöar och vattendrag får jag placera verket?
  Svar: Till bostadshus är praxis att man placerar vindkraftverk minst 500 meter ifrån. Dock kan detta variera beroende på bullervärden från vindkraftverken. Till elledningar brukar det vara minst 200-250 meter. Till väg är det vindkraftverkens totalhöjd i avstånd. Till sjöar och vattendrag är det varierande beroende på om kommunen har utökat strandskyddet eller inte i sin översiktsplan.
 4. Hur nära får verken stå varandra?
  Svar: I förhärskade vindriktning (den riktning som vinden blåser mest i) brukar vi försöka placera vindkraftverken med ett avstånd på 7 x vindkraftverkens rotordiameter och 5 x vindkraftverkens rotordiameter i alla andra riktningar.
 5. Vilka riktlinjer gäller för ljud? Och vad innebär det?
  Svar: Riktlinjer i Sverige säger att ljud från vindkraftverk inte får påverka närboende med mer än 40 dBA. Man brukar jämföra detta ljud med ett modernt kylskåp. Dock har vindkraftverk ett mer pulserande svischande ljud.
 6. Vilka riktlinjer gäller för skugga? Och vad innebär det?
  Svar: Rekommenderat är att påverkan på bostadshus inte bör överstiga 30 timmar per år och att den faktiska skuggtiden inte bör överstiga 8 timmar per år och 30 minuter om dagen.
 7. Hur mycket mark krävs i anspråk, avverkning av skog? Fundament, kranplats och vägar?
  Svar: Vägarna består av cirka 5 meter körbar bana. Runt vindkraftverket så avverkar man mellan 3000-5000 kvadratmeter för kranytor, uppställningsytor och plats för fundament och vindkraftverk.

Processen

 1. Hur lång tid brukar det ta från att marken tas i anspråk till ett vindkraftverk är uppfört?
  Svar: Mellan 3-7 år
 2. Skillnad mellan bygglovsärende och tillståndsärende?
  Svar: Mindre projekt (färre än 7 vindkraftverk som är 150 meter eller lägre) handläggs av kommunen som ett bygglovsärende. Större projekt (fler än 6 vindkraftverk eller fler än 2 vindkraftverk med totalhöjd över 150 meter) handläggs av Länsstyrelsen som ett tillståndsärende.
 3. Hur informerar ni närboende och markägare runt omkring vindkraftsetableringen?
  Svar: Vi gör alltid ett utskick via post till närboende. Beroende på responsen från dessa utskick så har vi relativt ofta även ett informations- eller samrådsmöte på plats. Vi hänvisar till vår hemsida och även till att kontakta oss för mer information. För oss är det jätteviktigt att förankra projektet så att så få känner sig överkörda.

Vindkraftverk

 1. Vilka verk använder ni er av?
  Svar: Detta varierar beroende på områdets egenskaper i form av vind, närboende, planförutsättningar osv. Även pris, leveranstid osv. spelar roll.
 2. Hur lång tid tar det innan ett vindkraftverk har producerat mer energi än vad som går åt för att tillverka verket?
  Svar: Beräkningar visar på mellan 6-12 månader.
 3. Vad händer när vindkraftverken är uttjänta? Och hur lång livslängd brukar de i regel ha?
  Svar: Ett vindkraftverk beräknas ha en livslängd på minst 20 år. Dock kan det säkert snurra på många fler år beroende på hur duktig man varit med servicen. När vindkraftverket är uttjänt så monteras det ned och materialet återvinns. Marken runtomkring återställs till hur det såg ut innan etableringen.
 4. Vem har ansvar när verket har gjort sitt? Bortforsling osv.
  Svar: Det har ägaren av vindkraftverket.
 5. Finns det farliga kemikalier i vindkraftverket?
  Svar: Det finns en hel del kemikalier och oljor i vindkraftverket. Dessa skyddas från att spillas ut i omgivningen tack vare uppsamlingskärl och regelbunden service. En lista på förbrukning skickas varje år in till tillsynsmyndigheten (kommun eller länsstyrelse).
 6. Service efter garantitiden? Vem ansvarar för servicen?
  Svar: Det gör driftbolaget.

Arrendera ut mark

 1. Vad innebär det att ha ett arrendekontrakt med Greenextreme?
  Svar: Att upplåta mark till vindkraft kan vara en bra inkomstkälla för markägare. Läs mer om hur det är att vara markägare för vindkraft i vår broschyr ”Markägare och Vindkraft”.
 2. Hur lång tid binder man upp sig om man skriver på ett arrendekontrakt med Greenextreme? Och vad händer när tiden för arrendekontraktet har gått ut?
  Svar: Avtalet löper i 30 år och när avtalstiden är slut så har arrendatorn rätt att förlänga efter omförhandling.
 3. Hur ser det ut med arrendefördelning?
  Svar: Vi försöker alltid, ihop med markägare, att tillämpa någon form av fördelning om vindkraftverket står i närheten av en fastighetsgräns. Detta då man inskränker på dennes möjlighet att själv uppföra vindkraftverk.

Kontakta oss

Namn

E-postadress

Meddelande

Fyll i säkerhetskod från nedan

För att använda CAPTCHA behöver du ha tilläggetReally Simple CAPTCHA installerat.