Att vara granne till ett vindkraftverk

Vi har som ambition att informera och kommunicera så mycket vi kan. Allt för att du som närboende ska känna dig sedd och hörd.

När vi diskuterar vindkraft med folk så brukar de flesta uttrycka sig positivt. Man anser ofta att vindkraft symboliserar hållbarhet och framtidstro. Men samtidigt uppstår frågor och funderingar, speciellt om man är på väg att bli granne till ett vindkraftverk.

Hur mycket en vindkraftsetablering kan komma att påverka närboende är svårt att sia om. Vi försöker dock att utreda alla tänkbara scenario och åtgärder för att förebygga dessa. Att informera om de positiva aspekterna och undanröja felaktiga påståenden ser vi som en självklar del i vårt kommunikationsarbete.

Ljud

Ljud från vindkraftverk uppstår när bladen rör sig genom luften. Detta ger ett svischande och pulserande ljud i omgivningen. Beroende på hur nära man bor och hur omgivningen ser ut upplevs detta ljud olika.

Svenska riktlinjer rekommenderar att ljud från vindkraftverk inte bör överstiga 40 dB vid bostäder. 40 dB i ljudstyrka kan likställas med ljudet från en modern diskmaskin i rummet bredvid.
Vi gör alltid beräkningar som visar hur mycket varje bostad påverkas.

Skugga

Då solen skiner och vindkraftverken snurrar kan det uppstå ett blinkande fenomen varje gång bladen skymmer solen i relation till bostäder.

En liknelse är när man åker bil och solen snabbt blinkar till mellan träden.

Svenska riktlinjer rekommenderar att dessa fenomen inte bör påverka närboende med mer än 8 timmar per år eller 30 minuter per dag. Skulle dessa värden överstiga riktlinjerna så finns möjlighet att stänga av vindkraftverken per automatik.
Vi gör alltid beräkningar som visar hur mycket varje bostad påverkas.

Landskapsbild

Något av det man upplever som mest påtagligt med vindkraftverk är att de syns på långt avstånd. För att påvisa den inverkan som vindkraftverken kommer ha på landskapsbilden gör vi fotomontage från utvalda platser.
Vi beskriver även i text den påverkan som vindkraftverken har på landskapet.

Fastighetsvärde

Den enda studien som gjorts rörande fastighetsvärde i relation till vindkraftsetableringar visade inte på någon värde-minskning av fastigheterna. De utredda fastigheterna följde samma värdeförändring som liknande fastigheter i samma kommun. Tack vare att vi i Sverige registrerar alla fastighets-affärer gör att studien hade ett bra underlag för sina slutsats-er.

Natur- och kulturvärden

Under projekteringen utreder vi vindkraftverkens påverkan på naturvärden. Vi gör en översiktlig bedömning av miljön runt vindkraftsetableringen och gör nödvändiga inventering-ar.

Vi utreder även påverkan på fåglar, djur och fladdermöss. Bedöms området som särskilt känsligt i hänseende till någon art görs en inventering av professionella konsulter.

Är området kulturellt värdefullt görs arkeologiska utredningar för att säkerställa att etableringens påverkan minimeras.

Ladda ner broschyren ”Granne till ett vindkraftverk”

Kontakta oss

Namn

E-postadress

Meddelande

Fyll i säkerhetskod från nedan

För att använda CAPTCHA behöver du ha tilläggetReally Simple CAPTCHA installerat.