Vi har ett ständigt pågående miljöarbete

Sedan 31 maj 2013 är GreenExtreme Miljödiplomerade enligt svensk Miljöbas och vårt miljöarbete genomsyrar hela bolagets verksamhet. Vi arbetar sedan januari 2013 kontinuerligt med att minska företagets miljöpåverkan genom att bland annat minska andelen transporter med bil och flyg samt ha en lägre elanvändning än föregående år

Årligen genomförs en omdiplomering (revision) för att gå igenom föregående års resultat samt sätta nya mål inför framtiden och till 2015. Revisionen fullföljdes och godkändes den 23 juni 2014 och vi är därmed miljödiplomerade ytterligare ett år.

I företaget finns det en Miljöpolicy där man kan läsa följande:

GreenExtreme är ett företag som arbetar med projektering, byggnation och försäljning av vindkraftverk.
Företaget har en verksamhet som kräver Miljöanmälan alternativt Miljötillstånd beroende på projektets storlek och karaktär.
Inom verksamheten vill vi att det ska finnas en bestående kärna som innefattar hänsyn till miljö och människor. Ett effektivt miljöarbete är grunden till en långsiktigt god lönsamhet och god ekonomisk tillväxt. Verksamheten ska ha en ambitionsnivå som bidrar till företagets långsiktiga konkurrenskraft.
Dessa aspekter vill vi visa genom att bland annat:

–        Följa de lagar och krav som gäller för vår verksamhet; bedriva verksamheten så att miljöstörningar minimeras
–        All personal ska ha god kompetens inom miljöområdet och kontinuerligt arbeta för att förbättra vårt miljöarbete; företagsledningen skapar förutsättningar, avsätter resurser, håller sig välinformerad i miljöfrågor etc.
–        Lyfta miljöfrågorna vid kontakt med allmänhet och investerare
–        Ställa miljökrav på våra underentreprenörer; tillämpa en helhetssyn på produkternas miljöpåverkan
–        Minska vår resursanvändning samt välja miljöanpassade och etiska produkter och tjänster vid fortsatta inköp
–        Verka för att fastställda mål uppnås genom ständigt förbättringsarbete

Varje anställd har ett ansvar för att miljöpolicyn följs.

Kontakta oss

Namn

E-postadress

Meddelande

Fyll i säkerhetskod från nedan

För att använda CAPTCHA behöver du ha tilläggetReally Simple CAPTCHA installerat.